Limudei Kodesh/Hebrew Curriculum Guide

For our Pre-School curriculum guide click here

Morah Maya Salman
Assistant: Morah Leora Kopolovich

 

 

 

 

Rabbi Binyamin Feit
Assistant: Mr. Shahar Twizer


'כתה א
 ספרי תל עם :חגי ישראל
עברית שפה
קריאה: ספר קריאה נעימה וספרי ספריה
הבנת הנקרא
 כתיבה

פרשת השבוע
עיניני החגים
כתיבה

'כתה ב

פרשת השבוע

חומש ספר בראשית

עיניני החגים

ידיעות כלליות ספר חיינו א'

לימוד מידות טובות: קוני עולם

קריאה: ספר תהילים נעימה

פרשת השבוע

 

קריאה: ספרי ספריה

תל עם: הבנת הנקרא/חגי ישראל

'המקראה שלי ב

דקדוק קלה

Rabbi Binyamin Feit
Assistant: Mr. Shahar Twizer

 

 

Morah Maya Salman
Assistant: Morah Leora Kopolovich

'כתה ג

חומש ספר בראשית

התחלת לימוד רש"י

שורשים – and Prefix Suffix

הלכות חגי השנה

'ידיעות כלליות ספר חיינו ב

קריאה/אוצר מילים

תוכנית מידות טובות: תיקי

פרשת השבוע

 

'המקראה שלי ג

חוברת עברית ודקדוק

גדולי ישראל/פרקי אבות

קריאה: ספרי ספריה

 כתיבה

Rabbi Aaron P. Weiner

 

 

Morah Rachel Rabi

Rabbi Moshe Monczyk

 

 

Morah Rasia Evenhar

'כתה ד

חומש ורש"י ספר בראשית

נביא ספר יהושע

משניות ברכות

הלכות חגי השנה

'ידיעות כלליות ספר חיינו ג

תוכנית מידות טובות: שומרי הלשון

פרשת השבוע

 

'המקראה שלי ד

'יסודות הלשון ג

קריאה: ספר ספריה

Rabbi Dovid Soclof

 

 

Morah Rasia Evenhar

'כתה ה

חומש ורש"י ספר שמות

נביא ספר שופטים

משניות סוכה

התחלת גמרא פרק אלו מציאות

הלכות חגי השנה

'ידיעות כלליות ספר חיינו ד

תוכנית מידות טובות: יסודי הלשון

פרשת השבוע

 

'ספר עברית שיטתית א

'יסודות הלשון ד

ספר ספריה כל חודש

Rabbi Avraham Schwartz

 

 

Morah Rachel Rabi

'כתה ו

חומש ורש"י ספר שמות

'נביא ספר שמואל א

גמרא פרק תפילת השחר

ש"ס מילים

'ידיעות כלליות חיינו חלק ה

הלכות חגי השנה

תוכנית מידות טובות: מושלי הלשון

חזרת קריאה בתהלים

"תוכנית "ארץ חמדה

פרשת השבוע

 

 

'עברית שטתית ב

'יסודות הלשון ה

Rabbi Malkiel Aryeh

 

 

Morah Rasia Evenhar

'כתה ז

חומש ורש"י ספר במדבר

'נביא ספר שמואל ב

גמרא רש"י ותוספות: פרק הכונס

הלכות תפילין

הלכות חגי השנה

ש"ס מילים

ספר חובות הלבבות / מסילת ישרים

'ידיעות כלליות חיינו חלק ו

פרשת השבוע

 

'עברית שטתית ג

'יסודות הלשון ו

ספר ספריה כל חודש

'כתה ח

חומש פרשיות קדושים וכי תצא

ל"ט מלאכות

גמרא רש"י ותספות: מסכת מכות

'נביא מלכים א

פרשת השבוע

 

'עברית שטתית ד

'יסודות הלשון ז

BJE-הכנה ל

Rabbi Shlomo Rosenblatt

Morah Rachel Rabi